РазширеноТърсене

Общи условия

 

Europcar Застраховки и Покрития

Кои сме ние

Ние сме EUROPCAR. Ние сме “акционерно дружество”, учредено във Франция с номер на компанията 542 065 305 и нашият регистриран офис се намира във Voisins-le-Bretonneux (78690), Parc d’Affaires “Le Val Saint-Quentin”, Bâtiment L, 2 rue René Caudron. Предлагаме услуги за отдаване под наем на превозни средства под търговските марки ‘Europcar’ и ‘InterRent’.
 
Благодарим Ви, че избрахте Europcar да Ви предоставя автомобили под наем. Надяваме се всичко да мине гладко за Вас, но в случай, че не, по-долу сме съставили обобщена информация на:
 
• застраховката, която включваме като част от услугата, която предоставяме, защото имаме законово задължение да го правим (I- Разпоредби за задължителна застраховка Гражданска отговорност); и
• други покрития, които Ви предлагаме, защото искаме да Ви дадем спокойствие по време на наема Ви с нас (II-Разпоредби за Покрития).

Тези застраховки и покрития са създадени с цел да покрият Вашата потенциална експозиция при някое от следните обстоятелства, докато наемате или използвате един от нашите автомобили. Без тях Вие сте лично отговорни за финансовите последствия:
  • Отговорност към трета страна означава телесна повреда или смърт на други хора и/или повреда на тяхна собственост, която е в следствие на инцидент или злополука, който може Вие да причините. Повредата на собственост на трета страна може да включва постройки или тяхното съдържание, машини или лични вещи. Разходите за всяко прекъсване на бизнеса, свързано с травмата или смъртта на третата страна и/или щетите, нанесени на имуществото им, също ще бъдат част от тази отговорност.
  • Щета или кражба на автомобила: самият автомобил може да бъде повреден в резултат на удар или умишлена кражба и трябва да бъде ремонтиран или може да бъде толкова силно повреден, че да не може да да се поправи и да не можем повече да го използваме; или може да бъде откраднат и да не бъде открит

    Вие трябва да сте запознати с условието, че ако сте шофьор на автомобила по време на удара и сте отговорен за него, тогава ако има ранени пътници, това се покрива от застраховката Гражданска отговорност, но Вашите наранявания (заедно с възможните последствия от тях) или смърт, не се покриват. Въпреки това можете да се предпазите от такива последствия, като закупите отделно нашата застраховка на местата.
 
ДЕФИНИЦИИ
 
За целта на този документ даваме на следните думи и изрази конкретно значение:
 
неправилна употреба: означава, че употребата на автомобила докато е във Ваше владение, не отговаря на Закона за движение по пътищата и/или не покрива изискванията, определени в Общите наемни условия и/или не отговаря на стандартите за шофиране, които биха били очаквани от разумен и предпазлив шофьор
 
Доклад за инцидента (“declaration d’accident”): означава пълна подписана декларация (включително всякакви други документи), които описват всички факти на инцидента или злополуката, както са се случили (например как е настъпило събитието, каква е щетата на автомобила, мястото, където се е случило, датите и обстоятелствата и детайли на потенциални свидетели)
 
Багаж: означава пътните чанти и куфарите на шофьора и пътниците и личните вещи, които съдържат. Личните вещи включват ценности на стойност петстотин Евро (€500) или повече, както и бижута (натурални и култивирани перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни) и кожи, които са собственост на шофьора и пътниците. Багажът включва лаптопи, електронни дневници, аудиовизуална техника, камери, видеорекордери и Hi-Fi оборудване, които са собственост на шофьора и пътниците.
 
Телесна повреда (или телесно нараняване) означава каквато и да е телесна повреда, претърпяна от човек, която е пряк резултат от инцидент; която не е умишлено самопричинена и не е резултат от болест или заболяване.
 
Балансова стойност: означава стойността, на която автомобилът е записан, че струва в нашите книги, по време на инцидента.
 
Катастрофа означава удар на автомобила с друго движещо се или стоящо тяло или обект
 
Отговорност е определена сума пари, която, ако Вие сте спазили Общите условия на наемане на съответната държава и не сте нарушили закони, е максималната сума, която ще Ви таксуваме за ремонта на щета, причинена на автомобила в резултат на катастрофа по време на наема или умишлена кражба; или загуба на автомобила, защото не може да бъде поправен. Отговорността е сума, която зависи от условията и покритието, което сте избрали.
 
Местни Общи условия означава документът, с който се съгласявате и сте прочели и одобрили, когато подписвате договора си за наем, и който определя правилата и задълженията, които се отнасят за Вас и нас по време на наема.
 
Загуба на употреба описва обстоятелствата, при които автомобилът не е наличен, за да го даваме под наем на друг клиент, защото в резултат на катастрофа по време на наема има щета и трябва да бъде спрян и поправен.
 
Пътник означава всеки човек освен шофьора, който е транспортиран или пътува в автомобила или с автомобила на безвъзмездна основа. Пътникът се смята за трета страна според задължителната застраховка Гражданска отговорност 
 
Покритие в този документ означава финансовата отговорност към щета или загуба на автомобила и как тя е ограничена до Вашата отговорност.
 
Трета страна означава, която и да е страна в инцидент - различна от шофьора на автомобила. За да се избегне недоразумение пътникът е трета страна.
 
Застраховка Гражданска отговорност означава застраховка, която осигурява на шофьора на автомобила покритие срещу отговорност за щети на други страни на тяхната собственост или телесни повреди или смърт, породени от инцидент докато Вие сте използвали автомобила. Застраховката Гражданска отговорност е законово изискване и следователно е важна и задължителна част от услугата наем на автомобил. Таксата е включена в наемната цена.
 
Автомобил означава превозното средство, което наемате от нас и което ще управлявате с наше съгласие
 
Ние или ние/ Нас или нас / Наш или наш означава Europcar
 
Вие или вие / Ваш или ваш означава, който и да е шофьор

 

1. Задължителни разпоредби за застраховка Гражданска отговорност

Задължени сме от законите във всички държави, в които предоставяме нашите услуги, да застраховаме нашите автомобили срещу отговорност от исковете или действията на трети страни. Закупили сме най-добрата застраховка Гражданска отговорност от водещите застрахователи и тя е автоматично добавена като част от услугата автомобил под наем, която предоставяме. Следователно Вие имате покритие до нивото, което се изисква законово в съответната държава, в която наемате автомобила, срещу последствията, които други страни могат да претърпят като директен резултат от Вашите действия, докато сте управлявали автомобила.
 
За какво важи Покритието, което имам?
 
Както е описано в закона Вие ще бъдете застраховани срещу отговорност за финансова отговорност към някои от следните последствия, които могат да бъдат в резултат на инцидент, който Вие сте причинили докато сте използвали автомобила:
 
• телесна повреда или смърт, претърпени от трети страни; и
• повреди по имуществото на трети страни и загуби и разходи, породени като последствие от щетата.
 
Какво не е включено в Покритието?
 
Застраховка Гражданска отговорност не покрива:
 
• телесна повреда или смърт, която Вие (шофьорът по време на катастрофата) сте претърпели; или
• каквато и да е щета или загуба на Ваше лично имущество или вещи; или
• щети по наетия автомобил
 
Каква е сумата на финансовата ми експозиция за Гражданска отговорност?
 
При условие, че не сте извършили нарушение на приложимото законодателство (включително всички приложими разпоредби за движение по пътищата) тогава имате покритие за финансовия разход на каквато и да е отговорност по трета страна, породена в резултат на катастрофа, която Вие сте причинили, докато сте упрявлявали автомобила, до нивото, което е законово изискано в държавата, в която наемате автомобила.
 
Ако обаче не сте спазили тези закони и/или наредби, докато застрахователят ни изпълнява задълженията си към трети страни според застрахователната полица Гражданска отговорност, той може да търси да възстанови от Вас част или всички разходи, които е платил на третата страна в резултат на инцидента.
 
Как да ни уведомите?
 
При обстоятелства, свързани с трети страни, е важно да направите всичко възможно, за да попълните правилно и да подпишете доклад за злополуката (“Constat d’accident”), която ни дава всички важни детайли, както за инцидента, така и за третата страна. Това ще ни позволи да защитим нашия случай пред третата страна (ако сте отговорни за инцидента) или да възстанови разходи от третата страна (ако третата страна е отговотна за инцидента). Докладът за злополуката трябва да ни бъде предоставен до 5 работни дни след инцидента или възможно най-скоро в зависимост от обстоятелствата.

 

2. Разпоредби за покритията

ПОКРИТИЕ ЩЕТА ПРИ КАТАСТРОФА

Нашият продукт Покритие Щета при катастрофа ограничава Вашата финансова експозиция при щета на автомобила, докато е бил във Ваше владение. Ако закупите нашето стандартно Покритие Щета при катастрофа и спазвате приложимото законодателство и местните условия на наемане, ние ще платим за разходите по щетата на автомобила, които са над Отговорността. Можете да намалите или премахнете Отговорността, като купите нашето Премиум/или Медиум Покритие Щета при катастрофа вместо стандартното Покритие Щета при катастрофа, което се предлага.
 
Това Покритие не важи при загуба, кражба или повреда на вещи или имущество, (включително багаж или стоки), които са сложени или се транспортират с автомобила от Вас или от който и да е пътник.
 
За какво важи Покритието?
 
Този продукт Ви предпазва от по-голяма от определената Отговорност за следните разходи, свързани с:
 
• разхода за щетата или ремонта на автомобила или стойността й, ако не може да бъде ремонтирана и трябва да се отпише; и
• нашите пропуснати ползи докато автомобилът се ремонтира или е отписан; и в случаите, когато:
• се сблъскате със спрял или движещ се обект; или
• автомобилът е обект на вандализъм докато карате или използвате автомобила; или
• което и да е стъкло (включително панорамни покриви) или фарове или светлоотразители са повредени или счупени или има спукани или повредени гуми в следствие на катастрофа
• Природни бедствия: имате покритие за последствията от природни бедствия, както са дефинирани според френското законодателство. Отговорност, която се определя от постановление, се дължи от наемателя.
 
Какво не е включено в Покритието?
 
• Вие сте финансово отговорни за цялата сума за щетата на автомобила, ако щетата е причинена:
          o от умишлени действия на водача; или
          o от експлозия или пожар в (или на) автомобила, защото го използвате за транспортиране на опасни стоки (за опасни стоки се считат всички продукти или вещества, които заради природата си или основните си характеристики, се смятат за опасни и които ако не се транспортират с правилното внимание, могат да причинят вреди на автомобила и на трети лица, които са в близост до автомобила); или
          o от пълна или частична кражба или акт на вандализъм докато автомобилът е оставен паркиран без надзор.
          o заради Вашата небрежност (поведение, което е под стандарта, очакван от разумен човек в подобни обстоятелства) или небрежност от страна на пътниците (например, но не само пожар, причинен от употребата или хвърлянето на цигари или пури);
          o заради кражба или загуба на ключа на автомобила
• Загуба или повреда на Вашата собственост, която превозвате или държите в автомобилапо време на наема
 
Какво трябва да направя, за да се възползвам от Покритието?
 
Вие трябва:
• да заявите, че искате да включите покритието към наема си;
• да се съобразите с местните условия на наемане и всички приложими закони и местни пътни регулации, докато управлявате автомобила;
• да ни уведомите до 24 часа от датата, на която е станал инцидента и във всеки случай преди края на наема Ви. Вие трябва да ни предоставите попълнен напълно доклад за злополуката и/или какъвто и да е друг документ, който смятате, че ще бъде от полза. 
 
Каква е сумата на финансовата ми експозиция?
 
Ако по време на наема автомобилът има щета и не сте избрали допълнително покритие, ще трябва да заплатите пълните разходи за щетата, както и компенсация заради спирането му от движение.
 
Ние ще калкулираме средния разход за леки щети от ценовата листа за щети, която можете да видите в офисите ни. Ако щетата не е отбелязана в ценовата листа, (защото не се определя като лека щета или не е възможно да се калкулира средния разход за нея) тогава независим експерт ще оцени разхода по щетата, който може да бъде колкото балансовата й стойност.
 
Въпреки това, ако сте спазили местните условия на наемане и приложимите закони и пътни регулации, максимумът, който ще трябва да платите е Вашата отговорност.

Покритие кражба

 Нашите продукти Покритие кражба ограничават финансовата Ви експозиция при загуба на автомобила, ако е откраднат или ако има щета в следствие на опит за кражба или ако автомобилът е обект на вандализъм, докато е оставен паркиран без надзор по време на наема Ви. Ако сте избрали този продукт и сте спазили местните условия на наемане, ще платите разходите, произлизащи от кражбата, опита за кражба или акта на вандализъм, които са над отговорността Ви. Можете да намалите или премахнете отговорността си, като изберете нашите Премиум или Медиум покрития кражба вместо да имате включено само покритието кражба.

 

От какво съм защитен?
 
Този продукт Ви предпазва от отговорност за всякаква сума над Отговорността за следните комбинирани разходи, свързани с:
 
• Разходи по щетата или ремонта на автомобила, ако можем да бъде поправен или балансовата й стойност, ако не може
• Нашите пропуснати ползи от автомобила, докато се ремонтира или е спрян от движение;
 
в случаите когато:
 
• кражбата на автомобила и каквито и да е аксесоари след разбиване на автомобила (под аксесоари се има предвид всякакви стандартни компоненти, които са част от автомобила и са били поставени там от производителя)
• опит за кражба на автомобила и каквито и да е аксесоари
• акт на вандализъм върху автомобила докато е паркиран и оставен без надзор от Вас
• каквито и да е стъкла или фарове или светлоотразители, които могат да бъдат повредени или счупени или гуми, които са повредени или спукани в резултат на кражба или опит за кражба
 
Какво не е включно в покритието?
 
Този продукт няма да ви предпази в следните случаи:
 
• Ако автомобилът е откраднат или има щета заради Вашата небрежност или по-конкретно (но не само) в резултат на оставен ключ в автомобила докато не го наблюдавате или даден на неоторизиран човек; Вашият неуспех да използвате правилно противокражбената система, всякакъв пропуск от Ваша страна да върнете ключа на автомобила или ако сте го оставили отключен докато не сте го използвали;
• Кражба или щета на лични или свързани с работата Ви вещи или предмети и всякакви неща, които транспортирате с или на автомобила.
 
Какво трябва да направя, за да се възползвам от покритието?
 
Вие трябва да:
 
• **купите продукта;
• **спазите местните условия на наемане, както те се отнасят до кражба или потенциална кражба на автомобила
• **уведомите местната полиция за какъвто и да е инцидент или събитие веднага или възможно най-скоро и да ни предоставите протокол от полицията или доказателство, че полицията е била уведомена за кражбата
• Уведомите офиса на наемане за кражбата и да върнете ключа на автомобила.
• Уведомите офиса на наемане до 24 часа от момента, в който откриете, че автомобилът го няма и ни предоставите ключа на автомобила в офиса, от който сте наели.
** това са минималните изисквания.
 
Каква е сумата на финансовата ми експозиция?
 
Ако по време на наема Ви автомобилът е откраднат или има щета в следствие на опит за кражба или вандализъм и Вие не сте заявили това покритие, тогава ще бъдете отговорни за цялата стойност на щетата (ако автомобилът може да бъде възстановен) или за балансовата стойност на автомобила, ако не може, както и за компенсация за пропуснатите ползи, калкулирани според дневната наемна цена, умножена по броя дни, откакто автомобилът е бил откраднат.
 
С Покритието кражба, ако сте спазили местните условия на наемане, максимумът, който може да дължите е Отговорността.

Покритие Стъкла, фарове и гуми

Това покритие важи за всяка щета на стъкла (с изключение на панорамни покриви), фарове или гуми в следствие на нормална употреба на автомобила по време на наема Ви.

Ако и само ако такава щета е в следствие на катастрофа тогава сумата за ремонта или смяната на стъклото (включително панорамни покриви), фарове или гуми се покрива от Покритието щета при катастрофа
 
От какво съм защитен?
 
Ако сте купили този продукт, сте защитен от финансова отговорност при щета на:
 
• предното стъкло; или
• което и да е странично или задно стъкло; или
• фарове и светлини; или
• странични огледала (само стъклото – не корпуса),
 
които са в или на автомобила, ако щетата се е случила по време на Вашия наем
 
• щети на гумите на автомобила освен ако не са в следствие на неправилна употреба (вижте определението на страница 1) на автомобила
 
От какво не съм защитен?
 
Не сте защитени с този продукт:
• срещу финансовата отговорност при щета на автомобила и ако произлиза от умишлени действия или небрежност, която можете да проявите докато използвате автомобила и които причиняват щета: или
• при щета на панорамни покриви; или
• при кражба, пожар или вандализъм
• за административните разходи, които се начисляват при обработката на документи, свързани с щетите.
 
Какво трябва да направя, за да се възползвам от покритието?
 
Вие трябва:
• да го купите
• да спазите местните условия на наемане, всички приложими закони и местни пътни регулации, докато управлявате автомобила,
• да ни уведомите до 24 часа от датата на събитието и във всеки случай преди края на наема Ви. Също така трябва да ни върнете попълнен и подписан Доклад за злополуката или какъвто и да е друг документ, който е свързан със събитието, както се е случило (каква е щетата на автомобила, мястото, на което е станал инцидентът, датите и обстоятелствата и потенциални свидетелски детайли). Разбира се, можете да включите какъвто и да е друг документ, който смятате, че ще бъде полезен, заедно с Вашия Доклад за злополуката.
 
Каква е сумата на финансовата ми отговорност?
 
Ако по време на наема което и да е стъкло или фар на автомобила е счупено и/или има повредена гума и не сте купили това покритие, тогава сте отговорни за цялата сума за ремонта на щетите.
 
Ако сте купили това покритие Стъкла, Фарове и Гуми отделно или като част от 'Премиум' пакета (и ако сте спазили местните условия на наемане и приложимите закони и пътни регулации), тогава няма да имате финансова отговорност за такъв вид щета.
 
Ако купите това покритие Стъкла, Фарове и Гуми като част от 'Медиум' пакета (и ако сте спазили местните условия на наемане и приложимите закони и пътни регулации), тогава максимумът, който трябва да платите е Отговорността.

 

Покритие Асистанс плюс

За периода на наема получавате 24/7 пътна помощ и асистанс за наетия автомобил без допълнително заплащане.
 
Повреди, причинени от Вас или в резултат на употреба на грешно гориво, счупен или загубен ключ на автомобила, както и спукани и/или повредени гуми, повреда на акумулатора са изключени от тази безплатна услуга и ще бъдат предмет на фиксирана такса. 
 
Нашето покритие Асистанс плюс намалява Вашата финансова отговорност за тези фиксирани такси в гореизброените случаи. Ако купите покритието Асистанс плюс и спазите местните условия на наемане, тогава ние ще платим сумата над Отговорността за щетата на автомобила. Вие можете да изключите такива фиксирани такси, като купите това покритие срещу дневна такса.
 
От какво съм защитен?
 
Това покритие Ви предпазва от отговорност за всякакви фиксирани такси в следните случаи:
• зареждане с грешно гориво
• счупен или повреден ключ на автомобила
• спукани или износени гуми
• повреда на акумулатора (изтощен акумулатор)
 
От какво не съм защитен?
 
Не съм защитен срещу:
• повреда на двигателя в следствие на повреда на акумулатора или грешно заредено гориво
• административните разходи, които начисляваме за обработката на документите за щетата.
 
Какво трябва да направя, за да се възползвам от покритието?
 
Вие трябва:
• да го купите
• да спазите местните условия на наемане, всички приложими закони и пътни регулации, докато управлявате автомобила,
• когато по време на наема Ви се случи нещо от гореизброените, трябва да се свържете с нашия телефон за Асистанс на следния тел. номер 0800 35 4000 за Франция и +33 (1) 49 93 72 42 от други държави с изключване на други Услуги. 
 
Каква е сумата на финансовата ми отговорност?
 
Ако по време на наема имате проблеми с горивото, счупен или повреден ключ на автомобила, спукани или износени гуми, повреда на акумулатора и не сте купили това покритие, тогава сте отговорни до фиксирана такса за нашата услуга Асистанс и пътна помощ.
Ако купите това покритие Асистанс плюс и се свържете с нашия център за Асистанс с изключване на други услуги, няма да плащате такава фиксирана такса.

Покритие Застраховка на местата и багажа

Следните детайли са само за информация и не заменят и не се използват с предимство пред общите условия на AXA Corporates Solution полици (PAI #XFR0078448GP / SPAI #XFR0078449GP), копия, на които можете да откриете на europcar.fr.
 
Макар да включваме автоматично застраховка "Гражданска отговорност" като част от услугите ни за наемане на превозни средства (за подробности относно тази застраховка вижте раздел [I] по-горе, озаглавен "Застраховка Гражданска отговорност"), това не покрива телесни повреди, причинени на шофьора по време катастрофа. Ако Вие сте причина за катастрофата, докато управлявате автомобила, няма да имате застрахователно покритие от застраховката Гражданска отговорност или от Застраховката за гражданска отговорност на трета страна за финансовите последици от:
 
• телесна повреда или смърт; или
• каквато и да е щета или загуба на Ваш багаж, лично имущество или вещи.
 
За да сведете до минимум финансовата си експозиция за такива щети, загуби или наранявания, при такива обстоятелства предлагаме два отделни продукта, които можете да закупите на некумулативна основа.
 
• Първият продукт (Покритие Застраховка на местата) осигурява покритие за медицински разходи, наложени в резултат на наранявания; и/или еднократно обезщетение в случай на увреждане или смърт в следствие на катастрофа (или инцидент). 
• Вторият продукт (Покритие Супер застраховка на местата) осигурява по-висок клас покритие за медицински разходи, наложени в резултат на наранявания; и/или еднократно обезщетение в случай на увреждане или смърт в следствие на катастрофа (или инцидент) и покрива също така корпоративен багаж.

Срокът на валидност на тези продукти съответства на датите, посочени на вашата фактура за наем, с максимум 120 последователни дни.

Покритие Застраховка на местата

От какво съм защитен?
 
С това покритие можете да заявите да Ви бъдат възстановени финансовите разходи за някоя от следните потенциални последици, произтичащи от Вашата смърт или нараняване при катастрофа, настъпила докато Вие сте управлявали автомобила:
 
• еднократна сума за плащане до €50,000
          o в случай на Вашата смърт (или предположение за смърт) до 24 месеца след катастрофата или инцидента: или
          o ако в крайна сметка останете частично или изцяло инвалид в следствие на катастрофата или инцидента;
• медицински разходи до максимум €2,500(което включва хоспитализация, консултации и фармацевтични разходи; рентгени и съответните медицински тестове; зъбно лечение или протези), които се налагат в следствие на катастрофата или инцидента.
 
Ако Вие и/или другите пътници сте жертви на катастрофа по време на наема тогава, ако сте купили продукта (в който случай покритието ще важи за Вас и пътниците в автомобила), можете да подадете иск срещу този, чиято е вината за катастрофата. В резултат на това:
 
          o Пътниците, които винаги се считат за трета страна според застраховката Гражданска отговорност, ще бъдат обезщетени от нея без значение от застрахователното покритие на шофьора, но ако той има Застраховка на местата, могат да се възползват и от еднократно обезщетение спрямо покритието.
          o Ако не сте причинителя на катастрофата, докато карате автомобил, можете да се възползвате от еднократно обезщетение от застраховката Гражданска отговорност и еднократното обезщетение според покритието на Застраховка на местата
          o Ако вие сте причинителя на катастрофата, докато карате автомобила, не можете да се възползвате от обезщетение по застраховката Гражданска отговорност, но можете да се възползвате от еднократно обезщетение според покритието на Застраховката на местата, ако имате такава.
 
Какво е изключено от покритието?
 
Застраховката на местата не покрива:
• Всеки от посочените по-горе разходи, ако разходите не са пряк резултат от сблъсък или инцидент, възникнал по време на управлението на превозното средство или ако умишлено сте причинили или довели до произшествието или сблъсъка; или
• Всички разходи за лечение, което сте провеждали преди инцидента или заболявания, настъпили преди него; или
• Всякакви загуби или вреди на лично имущество; или
• Всякакви щети по автомобила
 
По-детайлна информация спрямо покритието на Застраховка на местата можете да откриете на [europcar.com]
 
Какъв е размерът на финансовата ми отговорност?
 
В случай, че не сте извършили нарушение на приложимите закони (включително всички съответни правила за движение по пътищата и по-специално във връзка с носенето на предпазни колани и не надвишаващи официалния пътнически капацитет на превозното средство - например, ако 7 души са ранени при 5-местно превозно средство, тогава Застраховката на местата в случай на злополука просто няма да се прилага изобщо), тогава ще имате право на обезщетение според условията на застраховката.
 
Ако обаче не сте спазили тези закони и/или разпоредби, тогава нашият застраховател може да откаже покритието изцяло или, ако може да се покаже, че сте били частично отговорни за нивото на нараняване, което сте претърпели при сблъсък или инцидент, това може да намали размерът на обезщетението.
 
Как да уведомя застрахователната компания?
 
Важно е да попълните старателно и да подпишете формуляр за иск в случай на застрахователно събитие, който ще бъде достъпен и на europcar.fr. Това дава на застрахователната компания цялата нужна информация относно инцидента и ще помогне за по-бързото и ефикасно разглеждане на иска. Формулярът трябва да бъде изпратен на застрахователната компания не по-късно от 5 дни след инцидента.

Покритие Супер застраховка на местата

От какво съм защитен?
 
С това покритие можете да заявите да Ви бъдат възстановени финансовите разходи за някоя от следните потенциални последици, произтичащи от Вашата смърт или нараняване при катастрофа, настъпила докато Вие сте управлявали автомобила:
 
• еднократно обезщетение до максимум от €200,000
          o в случай на смърт (или предполагаема смърт) и не по-късно от 24 месеца след инцидента; или
  o ако в крайна сметка останете частично или изцяло инвалид в следствие на катастрофата или инцидента;
• медицински разходи до максимум €10,000(което включва хоспитализация, консултации и фармацевтични разходи; рентгени и съответните медицински тестове; зъбно лечение или протези), които се налагат в следствие на катастрофата или инцидента.
• загуба, повреда или кражба на вашият багаж и лични вещи до максимум €5,000 в резултат на катастрофа или кражба.
 
Ако Вие и/или другите пътници сте жертви на катастрофа по време на наема тогава, ако сте купили продукта (в който случай покритието ще важи за Вас и пътниците в автомобила), можете да подадете иск срещу този, чиято е вината за катастрофата. В резултат на това:
 
          o Пътниците, които винаги се считат за трета страна според застраховката Гражданска отговорност, ще бъдат обезщетени от нея без значение от застрахователното покритие на шофьора, но ако той има Застраховка на местата, могат да се възползват и от еднократно обезщетение спрямо покритието.
          o Ако не сте причинителя на катастрофата, докато карате автомобил, можете да се възползвате от еднократно обезщетение от застраховката Гражданска отговорност и еднократното обезщетение според покритието на Застраховка на местата
          o Ако вие сте причинителя на катастрофата, докато карате автомобила, не можете да се възползвате от обезщетение по застраховката Гражданска отговорност, но можете да се възползвате от еднократно обезщетение според покритието на Застраховката на местата, ако имате такава.
  
Какво е изключено от покритието?
 
Супер застраховката на местата не покрива:
• Каквито и да е от изброените разходи, ако не са в следствие на катастрофа или инцидент, възникнал по време на управлението на автомобила или ако умишлено и съзнателно сте причинили катастрофата или инцидента; или
• Всякакви разходи свързани с лечение на здравословен проблем, възникнал преди инцидента; или
• Разходите за загубен, повреден или унищожен багаж ако
          o Повреди в следствие на нормалната употреба, износване или фабрични дефекти на багажа.
          o Повреди, причинени от молци или други вредители, или от почистване, поправка или реставрация, както и лоша грижа 
          o Щети в резултат на конфискация, изземване или унищожаване по заповед на административен орган.
          o Кражби, ако колата е оставена отключена или с отворени врати и прозорци.
          o Кражби при навлизане в автомобил с подвижен или отворен покрив.
          o За горепосочените автомобили застраховката покрива кражби, ако вещите са били в багажника и в случай, че той е заключен и не е достъпен от вътрешната страна на автомобила.
• Застраховката не покрива следните елементи от багажа:
          o Шини, изкуствени очи и други протези, контактни лещи или очила. Пари в брой, лични документи, търговски книжа, административни документи, пътнически чекове, кредитни карти, бордни карти, пътнически билети или ваучери. Ключове, магнитни карти за достъп и т.н. Мобилни телефони.
          o Бижута, ценни кожи и всякакви ценни предмети, оставени в автомобила без надзор.
          o Багаж и лични вещи оставени в автомобила без надзор между 22:00 6:00 сутринта.
• Каквито и да е повреди по автомобила
 
Какъв е размерът на финансовата ми отговорност?
 
В случай, че не сте извършили нарушение на приложимите закони (включително всички съответни правила за движение по пътищата и по-специално във връзка с носенето на предпазни колани и не надвишаващи официалния пътнически капацитет на превозното средство - например, ако 7 души са ранени при 5-местно превозно средство, тогава Застраховката на местата в случай на злополука просто няма да се прилага изобщо), тогава ще имате право на обезщетение според условията на застраховката.
 
Ако обаче не сте спазили тези закони и/или разпоредби, тогава нашият застраховател може да откаже покритието изцяло или, ако може да се покаже, че сте били частично отговорни за нивото на нараняване, което сте претърпели при сблъсък или инцидент, това може да намали размерът на обезщетението
 
Как да уведомя застрахователната компания?
 
Важно е да попълните старателно и да подпишете формуляр за иск в случай на застрахователно събитие, който ще бъде достъпен и на europcar.fr. Това дава на застрахователната компания цялата нужна информация относно инцидента и ще помогне за по-бързото и ефикасно разглеждане на иска. Формулярът трябва да бъде изпратен на застрахователната компания не по-късно от 5 дни след инцидента.

Нашите Покрития

Натиснете тук, за да видите цялата информация за нашите пакети (Основен, Медиум и Премиум).

Наеми във Великобритания: моля натиснете тук, за да видите повече детайли.

Наеми в Португалия, Италия и Белгия: моля натиснете тук, за да видите повече детайли.

Наеми във Франция, Германия и Испания: моля натиснете тук, за да видите повече детайли.

4. Свалете

Натиснете тук, за да свалите пътлните Общи условия за покритието Застраховка на местата.

Натиснете тук, за да свалите пълните Общи условия за покритието Супер застраховка на местата.

Натиснете тук, за да свалите Формуляра за претенция - Смърт при злополука, постоянно увреждане след злополука, медицински разходи, багаж.

 

 
Принтирай

За Резервации + 359 (0)700 18 688

За вашата резервация
Бизнес център
Europcar Mobility Group
Автомобили за продажба
Правна информация
Контакти

Същото смарт приложение. Повече мобилност.

Свалете Europcar мобилното приложение за iPhone, iPad и Android сега!

За нас Карта на сайта Локации Въпроси и отговори относно лизинг и коли под наем Пътна помощ Вашето мнение Политика за бисквитки Оперативни програми

© Europcar Bulgaria 2024